Välkommen till årsstämma i Husarö Samfällighetsförening

Tid: Lördagen den 27 april 2019 kl 15.00 

Plats: Bystugan på Husarö 

 Förslag till Dagordning 

 1. Stämmans öppnande 
 2. Godkännande av dagordning 
 3. Val av ordförande vid stämman 
 4. Val av protokollförare 
 5. Val av justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeordning utlyst
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisorernas berättelse
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut om resultatdisposition för S:1, S:3 och S:5 samt Ga:6 
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Beslut om gemensam budget för S:1, S:3 och S:5 2019 
 13. Beslut om budget för Ga:6 2019 
 14. Val av styrelsens ledamöter och ordföranden 
 15. Val av revisorer, två ordinarie och en ersättare 
 16. Val av valberedning 
 17. Beslut om nyttjanderättsavtal med Husarö 2:5 för mark till servicehuset 
 18. Uppsägning av Affärstomtens arrendeavtal för villkorsändring 
 19. Övriga frågor
 20. Tid och plats för protokollets tillgänglighet
 21. Stämmans avslutande

Ladda ned

Välkomna! 

GDPR

Husarö samfällighet behandlar endast nödvändiga personuppgifter som fastighet, fastighetsägare, adress samt postadress. Husarö samfällighet hanterar (lagrar och använder för kommunikation och årlig debitering) endast medlemmars personuppgifter för samfällighetens arbete och lämnar inte personuppgifter vidare.

Läs mer

Välkommen till ordinarie årsstämma i Husarö samfällighetsförening

Härmed kallas till ordinarie årsstämma i Husarö Samfällighetsförening

Tid: Söndagen den 30 april 2017 kl 10.00

Plats: Bystugan på Husarö

Nedan kan du ladda ned dokumenten inför årsstämman:

Välkommen till ordinarie årsstämma 2016

Välkommen till ordinarie årsstämma i Husarö Samfällighetsförening.