Husarö samfällighetsförening

Uppdaterade resultaträkningar

På grund av ett misstag publicerades fel resultaträkningar. Nu har rätt resultaträkningar lagts ut. Har du hämtat de första resultaträkningarna så ladda ned de nya. Du hittar dem i nyhetsnotisen nedan.

Kallelse till ordinarie årsstämma

Härmed kallas till ordinarie årsstämma i Husarö samfällighetsförening

Datum: Söndagen 27 april 2014, kl 10:00

Plats: Bystugan, Husarö

Dokument inför stämman

Observera att resultaträkningar har uppdaterats 2014-04-06.

Välkomna önskar styrelsen

Förslag till beslut angående affärstomtens arrendeförhållande

Ärende vid extrastämman 28 sep 2013

Delägarkrets: Husarö S:1

Affärstomtens arrendeförhållande från 2016

Vad gäller fakta och historik i ärendet hänvisas till de handlingar som skickades ut med den kompletterande kallelsen.

Styrelsen föreslår följande alternativa val av beslut:

 1. Uppsägning utan förlängning från 2016
 2. Uppsägning med förändrade arrendevillkor

Bland förslag på ändring i nuvarande arrendeavtal, pkt 2 ovan, kan nämnas:

 • Höjning av arrendeavgiften till minst marknadsnivå
 • Kort arrendetid kopplat till
 • Krav på uppförande av permanent affärs/restaurangbyggnad inom arrendetiden
 • Förtydliga befintligt krav att övernattning inte får förekomma på arrendeområdet

Förslag till beslut: Då ärendet är problematiskt och komplext med obestämda konsekvenser oavsett vilket alternativ man väljer, har styrelsen beslutat att överlåta till stämman att komma fram till val av alternativ, 1 eller 2, ovan.

Styrelsen för Husarö Samfällighetsförening

 • [download id=”57″]

Kallelse till extra stämma för beslut om affärsområdets arrendeförhållande från år 2016

Härmed kallas till extra stämma 

Tid: Lördagen den 28 september 2013 kl 10.00

Plats: Bystugan på Husarö

Dagordning:

 1. Val av ordförande vid mötet
 2. Val av sekreterare vid mötet
 3. Val av justerare tillika rösträknare
 4. Beslut om affärsområdets arrendeförhållande från år 2016
 5. Beslut om protokollets tillgänglighet

Med hänvisning till pågående förhandlingar med nuvarande arrendator kommer styrelsens formulerade beslutsunderlag till punkt 4, ovan, finnas tillgängligt hos ordföranden och på vår hemsida först två veckor innan mötet.

Välkomna!

Följande fastigheter är delägare av Husarö S:1:
Husarö 1:8, 1:9, 1:10, 1:12, 1:15, 1:20, 1:21, 1:48, 1:55, 2:5, 2:6, 2:9, 2:10, 2:16, 2:17, 2:18, 4:1 och 4:93

 • [download id=”55″]
 • [download id=”56″]

Inbjudan till informationsmöte om arrendeavtal för affärstomten

Tid: Söndagen den 28 juli 2013 kl 9.30

Plats: Bystugan på Husarö

Bakgrund till mötet

Nuvarande arrendeavtal för affärstomten går ut 2016. En omprövning av avtalet måste göras två år innan, dvs senast under 2013. Beslut om en eventuell omprövning tas av ägarna av den samfällda marken Husarö S:1.

Då frågan är relativt komplex har styrelsen funnit det angeläget att i god tid informera markägarna om de alternativa beslutsval som styrelsen i nuläget ser föreligga och som ägarna har att ta ställning till på extrastämman senare i sommar eller under tidig höst. Kallelse till den stämman kommer att ske senare.

Välkomna/Styrelsen för Husarö Samfällighetsförening

 • [download id=”54″]

Välkommen till ordinarie årsstämma i Husarö Samfällighetsförening

Välkommen till ordinarie årsstämma i Husarö Samfällighetsförening söndagen den 28 april 2013 kl 10.00 i Bystugan på Husarö.

Handlingar

 • [download id=”45″ format=”2″]
 • [download id=”46″ format=”2″]
 • [download id=”47″ format=”2″]
 • [download id=”50″ format=”2″]
 • [download id=”48″ format=”2″]
 • [download id=”49″ format=”2″]
 • [download id=”51″ format=”2″]
 • [download id=”52″ format=”2″]

Handlingar inför årsstämman

Nu finns samtliga handlingar tillgängliga inför årsstämman 2012 tillgängliga här på HSF:s webbplats

Ladda ned

 • [download id=”39″ format=”2″]
 • [download id=”40″ format=”2″]
 • [download id=”41″ format=”2″]
 • [download id=”42″ format=”2″]
 • [download id=”43″ format=”2″]
 • [download id=”44″ format=”2″]

Välkommen till ordinarie årsstämma i Husarö Samfällighetsförening

Tid: Lördagen Måndagen den 30 april 2012 kl 10.00

Plats: Bystugan på Husarö

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Val av protokollförare
 5. Val av justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeordning utlyst
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisorernas berättelse
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut om resultatdisposition för S:1, S:3 och Ga:6
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Beslut om budget för S:1, och S:3 2012
 13.   Beslut om drift- och underhållsbudget för Ga:6 2011 0ch 2012
 14. Val av styrelsens ledamöter, ordföranden och suppleanter i nämnd ordning
 15. Val av revisorer, två ordinarie och en ersättare
 16. Val av valberedning
 17. Övriga frågor
 18. Tid och plats för protokollets tillgänglighet
 19. Stämmans avslutande

Ladda ned

 • [download id=”39″ format=”2″]
 • [download id=”40″ format=”2″]
 • [download id=”41″ format=”2″]
 • [download id=”42″ format=”2″]
 • [download id=”43″ format=”2″]
 • [download id=”44″ format=”2″]