Husarö samfällighetsförening

Om HSF

Husarö Samfällighetsförening bildades 1991 genom Lantmäteriets försorg.

Varför bildades föreningen?

Man måste gå tillbaks till före 60-talet för att förstå skälet. Vid den tiden bestod Husarö av ett antal stamfastigheter, vilka ägde gemensamt samfällda marker, som vägar, strandremsor för båtuppdrag, etc. Det forum som hanterade frågor rörande dessa marker var Husarö Byalag med byrådet, som verkställande organ och bystämman som ytterst beslutande instans. I vissa frågor fanns vetorätt. Medlem var man om man var delägare av samfälld mark.

Under 60-talet styckades en av stamfastigheterna upp i tomter och grönområden. Nuvarande Tomtägareföreningen bildades. Byalaget, som enda forum på Husarö, som hanterade öns frågor, samlade snart även andra öbor än stamfastighetsägarna. Byalaget blev mer och mer en intresseorganisation, som diskuterade alla slags frågor som rörde Husarö. Bystämman tog beslut i många olika frågor. Ibland tog man även beslut i frågor som rörde de gemensamma markerna. Detta trots att sådana beslut juridiskt endast kunde tas av dom som var ägare av marken.

Under 80-talet tillkom en lag som möjliggjorde att förvaltningen av gemensamma marker kunde ordnas i föreningsform. Det räckte om en delägare ansökte om det för att en föreningen skulle bildas.

För att kunna sortera ut de frågor i bystämmans agenda, som rörde de samfällda markerna, ansökte undertecknad hos Lantmäteriet år 1990 att en förening skulle bildas för förvaltning av de samfällda markerna S:1 (området runt affären, bystugan och bryggplanen), S:3 (ett markområde på Särsö) och S:5 (strandremsa längs södra sidan av inloppet till Kastet).

Antalet delägare, när föreningen tillkom, var 19 st.

År 2006 bildades gemensamhetsanläggningen Ga:6 att hantera frågor rörande ångbåtsbryggan och bryggplan. Samma år integrerades Ga:6 och S:2 (vissa vägar på Husarö) i Husarö Samfällighetsförening.

Antalet medlemmar i föreningen ökade nu till ca 180 st.

Föreningens enda ändamål är att förvalta de samfällda markerna. Delägarna väljer styrelse. Föreningens stämma är beslutande instans. Det finns ingen vetorätt i någon fråga.

I början av 2000-talet upplöstes Husarö Byalag. Frågor, som Byalaget tidigare hanterade, har sedan upplösningen antingen lösts av någon enskild eller i någon av de kvarvarande föreningarna på ön.

Fem verksamhetsgrenar

KartaFöreningen består av fem verksamhetsgrenar kallade S:1, S:2, S:3, S:5 och GA:6. Dessa verksamhetsgrenar leds av samma styrelse.

Kortfattat kan man säga att de grenar som börjar på S: består av öns stamfastighetsägare med lite olika ägarandelar.

Den gren som heter GA:6 består av alla de fastighetsägare som finns på Husarö med omnejd.

S:1 består av markområdet runt om vänthuset och sträcker sig förbi telestationen. På S:1 hyrs vissa delar ut till affär, Agnesberg, telestation och bystuga. Öster om affären ligger dessutom det allmänna båtuppdraget på S:1

S:2 består av markområdet som de samfällda vägarna är placerade på.

S:3 består av ca. 1000 m2 mark på Särsö som arrenderas ut till Melldahl.

S:5 består av ett strand- och markområde som används till båtuppdrag placerad vid kastet.

GA:6 består av området med ångbåtsbrygga och vändplan.